logo

Кафедраи иқтисодиёти ҷаҳон

Мудири кафедра: Ҷумъаев Баҳовиддин Маҳмадназарович – номзади илмҳои иқтисодӣ.

Суроға: 734061, Тоҷикистон, ш. Душанбе, хиёбони Борбад 48/5, бинои 1, утоқи 13.

Тел.: (992 37) 234-88-03

Почтаи элекронӣ: j_bahoviddin@mail.ru

Маълумоти мухтасар дар бораи кафедра

       Кафедраи Иқтисодиёти ҷаҳон, тайёр намудани мутахасисони баландихтисосро аз рўи барномаи умумутаълимии омодакунии мутахассисон дар соҳаи иқтисодиёти ҷаҳон ба роҳ мондааст. Кафедра мутахассисон-иқтисодчиёнеро омода менамояд, ки фанҳои иқтисодии заминавиро аз худ намуда, аз равандҳои дар иқтисодиёти миллӣ ва ҷаҳонӣ бавуҷудоянда бархурдоранд ва малакаи баланди корро дар соҳаҳои мухталифи фаъолияти иқтисодии беруна доранд. Дар айни замон дар кафедра 10 нафар устодон фаъолият доранд, ки дар байни онҳо 6 нафар дотсент мебошанд.

Вазифаҳои асосии кафедра дар соҳаи таълим:

 • омўзонидани хусусиятҳои давраи муосири ҷаҳонишавии хоҷагии ҷаҳонӣ, фаъолияти бозорҳои байналмилалии мол ва хизмат, амалиётҳои беруниқтисодии ширкатҳои байналмилалӣ;
 • рушди малакаи таҳлилии донишҷўён оид ба тағйиротҳои объективӣ байни субъектҳо ва объектҳои муносибатҳои иқтисодии байналмилалии муосир, рушди шаклҳо ва усулҳои фаъолияти иқтисодии хориҷӣ;
 • омўзонидани усулҳои ба роҳ мондани фаъолияти иқтисодии берунӣ ва баромадан ба бозорҳои ҷаҳонӣ;
 • омўзонидани ҳолати кунунӣ ва дурнамои рушди низоми робитаҳои берунаи Ҷумҳурии Тоҷикистон, ҳамчунин шаклҳо ва усулҳои асосии фаъолияти берунии корхонаҳои ватанӣ..

Ихтисосҳои кафедра (Фаъолияти таълимии кафедра – барои кафедраҳое, ки дар тобеъияташон ихтисос мавҷуд нест.)

       Кафедраи иқтисодиёти ҷаҳон ва муносибатҳои байналмилалӣ аз рўи ихтисосҳои зерин мутахассисонро омода менамояд:

25010301-ИҚТИСОДИЁТИ ҶАҲОН

       Мутахассис дар соҳаи иқтисодиёти ҷаҳон ба хизматрасонии фаъолияти берунии иқтисодӣ, молияви-қарзӣ, соҳибкорӣ машғул шуда, ба ҷамъоварӣ ва таҳлили иттилоот оид ба дороиҳо, ўҳдадориҳо, даромаду хароҷотҳои корхона барои  ташкили самараноки муносибатҳои молиявию иқтисодии объектҳои иқтисодӣ ва ҳимояи манфиатҳои иқтисодии корхонаву ташкилотҳо ҷавобгар аст. Иқтисодчии байналмилалӣ метавонад дар вазорату идораҳои давлатӣ, сохторҳои ғайридавлатӣ,  палатаи савдо ва саноат, ширкатҳои истеҳсолӣ, бонкҳои давлатӣ ва хусусӣ, корхонаҳои муштарак, ширкатҳои суғуртавӣ, ташкилотҳои хориҷӣ ва дигар муассисаҳое, ки барои гузаронидани ягон намуди фаъолияти иқтисодии беруна махсус гардонида шудаанд, фаъолият намояд.

Талаботҳо нисбати мутахассис:

— донистани ду забони хориҷӣ;

— дарки  амиқи соҳаҳои гуногуни иқтисодиёт;

— дониши технологияҳои компютерӣ;

— малакаи кофии дипломатӣ ва одоби муоширати касбӣ;

-қобилияти хуби таҳлилии равандҳо ва ҳодисаҳои иқтисодӣ;

— қобилияти ҳимоя намудани манфиатҳои корхона;

— малакаи баланди кор бо ҳаҷми зиёди иттилоот.

БАРНОМАИ МАГИСТРИИ КАФЕДРА АЗ РЎИ РАВИЯ 25010301 «ИҚТИСОЁТИ ҶАҲОН»

       Барномаи магистрии кафедра аз рўи равия 25010301 «Иқтисоёти ҷаҳон»

       Кафедраи иқтисодиёти ҷаҳон ва муносибатҳои байналмилалӣ аз соли 2011 инҷониб омода намудани магистронро аз рўи равияи 25010301 «Иқтисоёти ҷаҳон» таҳсил бо забони тоҷикӣ,  русӣ ва англисӣ ба роҳ мемонад.

       Магистри равияи 25010301 «Иқтисодиёти ҷаҳон» — мутахассиси баландихтисоси касбӣ буда донишҳои муосири касбӣ ва илмиро дар соҳаи иқтисодиёти ҷаҳон ва бизнеси байналмиллалӣ дорост. Ў аз равандҳои муосири иқтисодиёти ҷаҳон ва муносибатҳои иқтисодии байналмиллалӣ бавуқуъоянда, иқтисодиёт ва сиёсати давлатҳо ва минтақаҳои алоҳида, бархўрдор буда малакаи кор дар соҳаи фаъолияти иқтисодӣ берунаро дорад. Магистри равияи 25010301 «Иқтисодиёти ҷаҳон» озодона ду забони хориҷӣ (русӣ ва англисӣ) -ро аз худ намуда барои гузаронидани корҳои мустақилонаи илмию тадқиқотӣ, педагогӣ, ҳамчунин таҳсил дар аспирантура ва докторантура омода карда мешавад.

       Пас аз хатми барномаи магистрии кафедра хатмкунандагони мо метавонанд тадқиқотчии баландихтисос шуда дар шўъбаҳои таҳлилии мақомотҳои давлатӣ ва маҳаллӣ ё корхона ва ташкилотҳои алоҳидае, ба фаъолияти иқтисоди беруна сару кор доранд фаъолият намоянд, ҳамчунин ба таҳлили масъалаҳои глобалии иқтисодӣ машғул шаванд. Илова бар ин дар кафедра таъсис додани докторантура аз руӣ ихтисоси 08.00.14 –Иқтисодиёти ҷаҳон дар назар аст..

Ҳайати устодони кафедра

Кафедра бо устодони баландихтисосу ботаҷриба таъмин мебошад, ки дар қатори онҳо доктори илм, профессор, номзадҳои илм, дотсентон, устодони ҷавон ва аспирантон фаъолият менамоянд:

Ҷумъаев Баҳовиддин Маҳмадназарович
мудири кафедра, номзади илмҳои иқтисодӣ,
E-mail:j_bahoviddin@mail.ru

 

 

Султонзода Ҷовиди Умарбек

дотсенти кафедра, номзади илмҳои иқтисодӣ

Почтаи электронӣ: sultonzade@mail.ru

 

 

Сафоев Абдумаҷид Каримович

Номзади илмҳои иқтисодӣ

Почтаи электронӣ: safoev@list.ru

 

 

 

Каримова Тахмина Хабибуллоевна

Номзади илмҳои иқтисодӣ

Почтаи электронӣ:

kafedra1980@mail.ru

 

Худоёров Шаҳриёр Худойқулович

Устоди калони кафедра

Почтаи электронӣ: shahriyor1984@mail.ru

 

 

Ҷалилов Ромиш Рустамович

ассистенти кафедра

Почтаи электронӣ: mr.firuzu@mail.ru

 

 

Рустамов Фируз Исмоилович

ассистенти кафедра

 

 

 

Фармонов Афзалшо Эгамбердиевич

ассистенти кафедра

Почтаи электронӣ:

 

 

 

Салимов Манучеҳр Сайдуллоевич

ассистенти кафедра

Почтаи электронӣ: m.sayid.tj@gmail.com

 

 

Шарипова Фарангис

ходимаи кафедра

Почтаи электронӣ: kafedra1980@mail.ru

 

Фаъолияти илмӣ-тадқиқотии кафедра

       Кафедра фаъолияти илмӣ-тадқиқотии худро аз рўи мавзуи «Ташаккулёбӣ ва рушди соҳибкории байналмилалии инноватсионӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон» ба роҳ мондааст, ки он ба чунин равияҳо тақсим гардидааст: Соҳибкори  байналмилалӣ: назария, амалия, методоло-гия Проблемаҳои  самаранок истифодабарии сармоягузориҳои  хориҷӣ дар рушди сохибкории инноватсионии байналмилалӣ Низоми идоракунии зиддибўҳрони ва мукаммалсозии он дар фаъолияти  соҳибкории инноватсионии байналмилалӣ, Нақши сармояи инсонӣ дар фаъолияти соҳибкории байналмилалӣ, Муаммоҳо ва роҳҳои соҳибкории байналмилалӣ дар амалисозии лоиҳаҳои  инвеститсионии минтақавӣ Рушди соҳибкории ҷавонон дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ва ғайра.

Семинари илмӣ-назариявӣ ва маҳфили илмии кафедра

Ҳамкориҳои берунаи кафедра

       Кафедра бо  Донишгоҳи миллии соҳибкорӣ ва рушди бизнеси хурди Ҳиндустон ш. Ноида, Донишгоҳи марказии Аврупо (ш. Будапешт)  ҳамкории зич дорад. Чунин ҳамкориҳо имкон дод, ки ду нафар устодони кафедра дар соли 2013 аз курси такмили ихтисос дар ш. Ҷумҳурии Ҳиндустон ва соли 2009 дар Ҷумҳурии Венгрия гузаранд.  Аз 14-уми апрел то 21-ум апрел дар Донишгоҳи туризм ва сервиси Федератсияи Россия ҳамроҳи дигар аъзоёни гурўҳхои корӣ ва роҳбари лоиҳа ташриф оварда аз стандартҳои таълимӣ ва нақшаҳои таълимии онҳо шинос гардидам. Ҳамчунин тули як ҳафта таҷрибаи донишгоҳи мазкурро дар самти омодасозии кадрҳо дар соҳаи туризм омўхта, бо тарзи ташкили ҷараёни таълим шинос гардидам. Илова бар ин дар тренинги ташкил кардаи ин донишгоҳ ширкат варзида дар натиҷаи бо сертификат қадрдонӣ карда шудам.

 

Маҳфили илмии кафедра

       Дар кафедра маҳфили илмии донишҷўён бо номи «Дипломати ҷавон» таҳти роҳбарии ассистенти кафедра Салимов М.С.  амал менамояд, ки дар он беҳтарин донишҷўёни ихтисоси 25010301 ҷалб карда шудаанд. Маҳфили илмии «Дипломати ҷавон» фаъолияти худро дар ҳамкорӣ бо Вазорати саноат ва технологияҳои нави  Ҷумҳурии Тоҷикистон, кафедраҳои иқтисодиёти ҷаҳони донишгоҳу донишкадаҳои ш. Душанбе ба роҳ мондааст.

Навид ва эълонҳои кафедра

       Санаи 31.08.20 семинари илмӣ назариявии кафедра баргузор шуд. Дар семинар муаррифии  китобҳои дарсии тозанашри устодони кафедра  Ҷумъаев Б.М. аз фанни “Муносибатҳои иқтисодии байналмилалӣ” муаррифӣ карда шуд. Ҳангоми баргузории семинар қайд карда шуд, ки интишори китоби мазкур нақши назаррасро барои баланд бардоштани дараҷаи саводнокии донишҷўёни макотиби олии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳолати норасогии маводҳои таълимӣ хоҳад бозид. Дар семинар муаллифони китобҳои дарсӣ, мудирони кафедраҳои иқтисодиёти ҷаҳони донишгоҳҳо ва донишкадаҳои олии ш. Душанбе ва ҳайати илмию педогогии ДСХ иштирок намуданд.

       Аз  30-юми сентябр  то 5 -уми октябр дар китобхонаи донишкада ҳафтаи кафедраи Иқтисодиёти ҷаҳон ва муносибатҳои  байналмилалӣ баргузор гардид. Дар давоми ҳафта намоиши китобҳо оид ба фанҳои таълимии донишҷўёни  ихтисоси 1-25010300 — Иқтисодиёти ҷаҳон ташкил карда шуд. Пеш аз оғози ҳафта аз тарафи мудири кафедра нақшаи чорабиниҳои кафедраи иқтисодиёти ҷаҳон ва муносибатҳои байналмилалӣ дар китобхона омода карда шуда буд, ки мувофиқи он чорабиниҳои кафедра дар китобхона баргузор карда шуданд. Дар китобхона баннери тарғиботии кафедра низ ҷойгир карда шуд.

       Илова бар ин устодони кафедра Худоёров Ш.Х., Каримова Т.Ҳ. Салимов М., Фармонов А.Э. бо гурўҳҳои таълимие, ки кураториаш ба зиммаи онҳо гузошта шудааст дарсҳои алоҳидаи кураториро дар китобхона бо истифодаи китобҳо ва матбуоти даврӣ  ба роҳ монданд.  Ҳамчунин устодон Ҷумъаев Б.М., Сафоев А.К., Худоёров Ш.Х., Ҷалилов Р.Р., Салимов М.С. дарсҳои таълимии Иқтисодиёти ҷаҳон, Муносибатҳои иқтисодии байналмилалӣ, Асосҳои фаъолияти иқтисоди беруна ва Сиёсати савдои хориҷӣро дар курсҳои 2 ва 4-уми ихтисоси иқтисодиёти ҷаҳон бо истифодаи китобҳои навин дар китобхона гузаронид. Устодони кафедра дар китобхона истифодаи дурусти китобҳои таълимиро ба донишҷўёни курси як ҳангоми гузаронидани дарси тарбиявӣ нишон доданд.

Дастовардҳои илми-методи кафедра

       Дар давоми 18 соли фаъолияти кафедра ҳайати устодону профессорони кафедра саҳми назаррас дар корҳои илмӣ методии донишкада дар соҳаи соҳибкории байналмилалӣ, озодкунии фаъолияти иқтисоди беруна  гузоштаанд.

            Махсусан дар солҳои охир аз тарафи устодони кафедра китобҳои зерин ба нашр расонида шудааст:

 1. Қодирзода Д.Б. , Сафоев А.К. Муносибатҳои иқисодии байналмилалӣ (китоби дарсӣ), Душанбе, “Саманд-2012”, 2018, 275с.
 2. Ҷумъаев Б.М. Муносибатҳои иқисодии байналмилалӣ (васоити таълимӣ), Душанбе, Ирфон,  2018, 230с.
 3. Ҷумъаев Б.М., Худоёров Ш.Х., Беҳрузи М.Ш. Дипломатияи иқтисодии байналмилалӣ (васоити таълимӣ), Душанбе, 2017 -112с.
 4. Исмоилов А.А. Сафоев А.К.Худоёрв Ш.Х. Основные тенденции развития современной мировой экономики        , Душанбе, Соҳибкор      138с.
 5. Сафоев А.К. Инновационно-инвестиционная стратегия развития Республики Таджикистан в условиях глобализации// Донишкадаи соҳибкорӣ ва хизмат, «ИРФОН» — Душанбе,2017, – 122с.
 6. Қодирзода Д.Б., Сафоев А.К. Иқтисодиёти љаҳон (китоби дарсӣ), Душанбе 2016, -328с.
 7. Джумъаев Б.М., Ҷабборов Ф.А. Каримова Т.Х.Таджикистан и ВТО: вопросы секторальной адаптации и путы нейтрализация возможных угроз. – Душанбе: Инрфон, 2016.-128с.
 8. Сафоев А.К. Механизм управления региональными инвестиционными проектами, ИПС, «Соҳибкор» — Душанбе – 128 с.
 9. Джумъаев Б.М. Актуальные проблемы развития торговли услугами в условиях вступления Республики Таджикистан в ВТО. –Душанбе: Ирфон, 2012. –116с.
 10. Джумъаев Б.М. Методическое указание и сборник индивидуальных задач по прохождению учебной практики для студентов 3 курса специальности 25010301 — «Мировая экономика» –Душанбе: Соҳибкор, 2014. –88с.
 11. Исмоилов А.А., Джумъаев Б.М. Рынок телекоммуникационных услуг: состояние, проблемы и перспективы развития.–Душанбе: Ирфон, 2012. –102 с.
Навидҳо ва эълонҳои кафедра

       Санаи 31.08. 20 семинари илмӣ назариявии кафедра баргузор шуд. Дар семинар муаррифии  китобҳои дарсии тозанашри устодони кафедра  Ҷумъаев Б.М. аз фании “Муносибатҳои иқтисодии байналмилалӣ” муаррифӣ карда шуд. Ҳангоми баргузории семинар қайд карда шуд, ки интишори китоби мазкур нақши назаррасро барои баланд бардоштани дараҷаи саводнокии донишҷўёни макотиби олии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳолаати норасогии маводҳои таълимӣ хоҳад бозид. Дар семинар муаллифони китобҳои дарсӣ, мудирони кафедраҳои иқтисодиёти ҷаҳони донишгоҳҳо ва донишкадаҳои олии ш. Душанбе ва ҳайати илмию педогогии ДСХ иштирок намудданд.

       Аз  30-уми сентябр  то 5 -уми октябр дар китобхонаи донишкада ҳафтаи кафедраи Иқтисодиёти ҷаҳон ва муносибатҳои  байналмилалӣ баргузор гардид. Дар давоми ҳафта намоиши китобҳо оид ба фанҳои таълимии донишҷўёни  ихтисоси 1-25010300-Иқтисодиёти ҷаҳон ташкил карда шуд. Пеш аз оғози ҳафта аз тарафи мудири кафедра нақшаи чорабиниҳои кафедраи иқтисодиёти ҷаҳон ва муносибатҳои байналмилалӣ дар китобхона омода карда шуда буд, ки мувофиқи он чорабиниҳои кафедра дар китобхона баргузор карда шуданд. Дар китобхона баннери тарғиботии кафедра низ ҷойгир карда шуд.

       Илова бар ин устодони кафедра Худоёров Ш.Х., Каримова Т.Ҳ. Салимов М., Фармонов А.Э. бо гурўҳҳои таълимие, ки кураториаш ба зиммаи онҳо гузошта шудааст дарсҳои алоҳидаи кураториро дар китобхона бо истифодаи китобҳо ва матбуоти даврӣ  ба роҳ монанд.  Ҳамчунин устодон Ҷумъаев Б.М. Ҷумъаев Б.М., Сафоев А.К., Худоёров Ш.Х., Ҷалилов Р.Р., Салимов М.С. дарсҳои таълимии Иқтисодиёти ҷаҳон, Муносибатҳои иқтисодии байналмилалӣ, Асосҳои фаъолияти иқтисоди беруна ва Сиёсати савдои хориҷиро дар курсҳои 2 ва 4-уми ихтисоси иқтисодиёти ҷаҳон бо истифодаи китобҳои навин дар китобхона гузаронид. Устодони кафедра дар китобхона истифодаи дурусти китобҳои таълимиро ба донишҷўёни курси як ҳангоми гузаронидани дарси тарбиявӣ нишон доданд.